Ilyas Salikhov

Ilyas Salikhov

Russia Kotlyakovo, Moscow

 

Now I'm Symfony programmer. For the time being I'm Django Beginner.

People near Ilyas